نظر به اینکه بخش عمده روابط بر اساس زبان می باشد و از سوی دیگر، حقیقتی مهجور بیانگر آن است که افراد غالبا حتی در زبان مادریشان در هر دو بعد دریافت و بیان، دارای نقص هایی کوچک یا حتی بزرگ می باشند، مرکز تخصصی ارتباطات، آماده ارائه خدمات تخصصی مربوطه تحت عنوان "ویرایش و ارتقاء مطالب، متون و مقالات" می باشد. ویرایش زبان شناختی، شامل موارد زیر می باشد:

1- صحیح ترین واژگان
2- صحیح ترین جملات به لحاظ معنا و ساختار
3- سلامت ساختار و انسجام پاراگراف ها
4- سلامت ساختار و انسجام متن و مقاله
5- استفاده صحیح از علائم نشانه گذاری

هزینه خدمت:

این خدمت، به صورت کتبی و از راه دور ارائه می شود. روش صحیح محاسبه هزینه، روش ساعتی است. بر این اساس، هزینه این خدمت، متناسب با ساعتی 80000 تومان محاسبه خواهد شد.